Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego (zwany dalej Sklepem) prowadzonego pod nazwą eryko.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu przez eryko.pl (zwany dalej Sprzedawcą) z Nabywcami.
 2. Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Nabywcą.
 3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę działającego pod firmą ERYKO Katarzyna Derucka z siedzibą (66-016) Płoty, ul. Rajska 18, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki pod numerem ewidencyjnym 46072.
  NIP: 925-195-89-17,
  REGON: 080439200,
  adres poczty elektronicznej: sklep@eryko.pl,
  Numer telefonu: +48 604 107 501.
 4. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
  - założenie konta Nabywcy w sklepie internetowym,
  - interaktywny formularz umożliwiający Nabywcom złożenie zamówienia w sklepie internetowym,
  - prowadzenie korespondencji elektronicznej (newsletter) z zarejestrowanymi Nabywcami, którzy wyrazili na to zgodę.
 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu eryko.pl przez Nabywców, umożliwiające:
  - zapamiętanie danych logowania Nabywcy oraz innych danych z nim związanych,
  - utrzymania sesji Nabywcy,
  - dostosowania witryny eryko.pl do potrzeb Nabywców,
  - zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego,
  - tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny eryko.pl.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Nabywca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 2
Rejestracja użytkownika

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Nabywcy w sklepie internetowym eryko.pl zostaje zawarta na czas nieokreślony w momencie dokonania rejestracji. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu jest prawidłowa rejestracja Nabywcy a w szczególności, ale nie wyłącznie, prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego.
 2. W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym Nabywca powinien podać swoje następujące dane
  Dane osobowe:
  - imię i nazwisko
  - adres e-mail
  - w przypadku zakupu przez firmę dodatkowo: nazwa firmy, NIP
  Dane teleadresowe osoby rejestrującej:
  - ulica, nr domu / lokalu
  - kod pocztowy, miejscowość
  - województwo
  - telefon
  - kraj
  - hasło
  - potwierdzenie hasła
  Brak poprawnej rejestracji uniemożliwia złożenie zamówienia.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do koszyka).
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Nabywcę.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu konta Nabywcy w sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych:
  - Nabywca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia,
  - Nabywca, który dokonał rejestracji konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach konta.
  - Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Nabywca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia,
  - wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  -niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

§ 3
Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia Nabywca powinien określić towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego koszyka.
 4. W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka towaru. Następnie należy wybrać formę przesyłki oraz formę płatności. Jeżeli wysyłka zamówienia ma być zrealizowana na inny adres należy zaznaczyć odpowiednią opcję i uzupełnić dane adresowe.
 5. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez Nabywcę funkcji "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" dostępnej na dole strony.
 6. Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do Nabywcy na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. W potwierdzeniu znajdują się informacje o:
  - nazwach towarów, ich ilości oraz cenie,
  - sposobie dostawy oraz jej kosztach,
  - aktualnym statusie zamówienia.
 7. Przekazanie zamówienia do realizacji, to jest w celu dostarczenia towaru Nabywcy, następuje w ciągu jednego dnia roboczego. W przypadku płatności przelewem – od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
 8. Do momentu przekazania zamówienia do realizacji, Nabywca może zmienić dane teleadresowe bądź anulować zamówienie.
 9. Przekazanie towaru do realizacji może opóźnić się z następujących powodów:
  - braku towaru w magazynie,
  - konieczności przygotowania towaru do wydania w związku z jego charakterystyka użytkową,
  - błędu systemu komputerowego.
 10. W wypadku określonym w ust. 9 Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Nabywcę o przewidywanym terminie opóźnienia realizacji transakcji za pomocą poczty email lub telefonu kontaktowego.
 11. W wypadku, gdy towar przestanie być dostępny na rynku, Sprzedawca poinformuje niezwłoczne Nabywcę o tym fakcie. Nabywcy przysługuje w tym wypadku uprawnienie do zmiany zamawianego towaru lub anulowania zamówienia.


§ 4
Płatności

 1. Nabywca powinien dokonać zapłaty ceny za zamówione towary za pomocą następujących form płatności:
  - Przelew: płatność następuje przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy
  NR KONTA: 29 1140 2017 0000 4302 1174 2220 (mBank),
  - Płatność dotpay (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem dotpay),
  - Płatność przy odbiorze.
 2. Na płatność składa się cena towaru, koszt dostarczenia towaru oraz w przypadku wybrania sposobu płatności dotpay – koszty związane z obsługą transakcji płatności.
 3. Koszt dostarczenia towaru zgodny jest z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu.
 4. W przypadku, gdy Nabywca wybrał jako sposób płatności przelew, Sprzedawca przekazuje towar kurierowi do realizacji zamówienia, tj. w celu dostarczenia go Nabywcy, po dokonaniu płatności przez Nabywcę (zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy).
 5. W przypadku, gdy Nabywca nie dokonał płatności w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia.


§ 5
Dostawa towaru

 1. Towar zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu rejestracyjnym jako adres odbioru.
 2. Czas dostarczenia towaru do Nabywcy od dnia przekazania towaru do realizacji wynosi ok. trzech dni roboczych z wyjątkiem produktów przy których znajduje się prośba o kontakt w celu potwierdzenia dostępności produktów.
 3. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z wyborem podczas zakupu.
 4. Do odebrania towaru uprawniony jest Nabywca lub osoby przez niego upoważnione.
 5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania produktu do Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika, Nabywca zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


§ 6
Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zawierania umów z konsumentem na odległość, za pomocą środków komunikowania na odległość, Nabywcy w rozumieniu tego regulaminu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Nabywca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.


§ 7
Prawo odstąpienia od umowy
(dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r.)

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, to jest:
  - art. 33 - jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca NIE JEST zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
  - art. 34 ust. 2 - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że przedsiębiorca zgodził się ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów,
  - art. 35 - jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ERYKO Katarzyna Derucka, 66-016 Płoty, ul. Rajska 18.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie sklepu internetowego >>> ODSTĄPIENIE OD UMOWY <<<. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz z formularzem dostępne jest do pobrania w formie pliku PDF przy realizacji każdego zamówienia w Sklepie.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  - dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  - w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części, albo
  b) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów,
  - dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym www.eryko.pl.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: ERYKO Katarzyna Derucka, 65-780 Zielona Góra, ul. Agrestowa 33/3.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


§ 8
Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: ERYKO Katarzyna Derucka, 66-016 Płoty, ul. Rajska 18 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eryko.pl wraz z dołączonym opisem wady.
 2. Reklamujący w opisie reklamacji powinien podać:
  - informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  - żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z zawartą umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży,
  - dane kontaktowe składającego reklamację.
  Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Powyższe ma na celu ułatwienie przebiegu rozstrzygnięcia reklamacji i nie wpływa na skuteczność reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni o dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Nabywcę adres lub w inny podany przez Nabywcę sposób.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


§ 9
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Derucka
  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eryko Katarzyna Derucka Rajska nr 18, 66-016 Płoty NIP: 9251958917, REGON 080439200.
 2. Cele i czas przetwarzania
  2.1. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania
  umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie
  upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego
  zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do
  czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 3. Odbiorcy danych
  3.1. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
  a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  b) podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji
  płatniczych;
  c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
  prawa;
  e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie
  Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym
  działalność Prowadzącego Sklep.
 4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
  4.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do
  organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest
  niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi
  na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie
  danych jest dobrowolne.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
  profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania
  mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w
  inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.


§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką.
 3. W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 4. Nabywcy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego oraz sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://www.eryko.pl/regulamin.pdf oraz jest dostarczany nieodpłatnie Nabywcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi Konsumentami - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

Waluty

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Paczkomaty InPost

Paczkomaty InPost
Sklep internetowy Shoper.pl